اساسنامه

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده ۱– نام : بنیاد امورخیریه امام علی (ع) رباط کریم است و دراین اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار بنیاد نامیده می شود.
ماده ۲– نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای بنیاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.
ماده ۳– محل : مرکز اصلی بنیادبه آدرس رباط کریم بلوار امام خمینی(ره) روبروی اداره مخابرات – بن بست پویا شفق پ ۱۴۴ واقع است و درصورت لزوم میتواند بعد از موافقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سایر نقاط داخل کشور شعبه ، نمایندگی یا دفتر دایرنماید.
ماده ۴– تابعیت : بنیاد تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند و بنام بنیاد حق فعالیت سیاسی یا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروههای سیاسی نخواهند داشت.
ماده ۵– مدت فعالیت بنیاد ازتاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.
ماده ۶– دارائی اولیه موسسه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال میباشد.که توسط هیئت امناء تماما پرداخت شده و دراختیار موسسه قرار گرفته است.
ماده ۷– هیئت موسس عبارتنداز : تمامی اعضای هیئت امنای صندوق ذخیره انقلاب اسلامی رباط کریم
تبصره – هیئت موسس بنیاد بعداز تاسیس بنیاد و معرفی هیئت امناء از بین خود و یا دیگران مسئولیتی درقبال بنیاد نخواهند داشت.
ماده ۸– اهداف بنیاد امورخیریه امام علی (ع) عبارتنداز:

 1. جذب منابع مالی و نیروهای مستعد و دلسوز و مخلص جهت خدمت به اقشار آسیب پذیر جامعه
 2. شناسایی و تحت پوشش قراردادن دانش آموزان مستعد و بی بضاعت درحدامکان
 3. شناسایی و تحت پوشش قراردادن خانواده های ایتام ،بی سرپرست و بدسرپرست درحدامکان
 4. انجام کمک های نقدی و غیرنقدی بلاعوض (برنج ، روغن ، لوازم التحریر) به خانواده های تحت پوشش و دانش آموزان مستعد بی بضاعت
 5. همکاری بانهادهای موازی مانند کمیته امداد،بهزیستی،هلال احمرو… برای شناسایی و همکاری یا خانواده های تحت پوشش
 6. کمک به آسیب دیدگان ازبلایای طبیعی درحدامکان
 7. انجام کمک های درمانی به بیماران مستمند درحدامکان
 8. تهیه جهیزیه و انجام کمک های موردی به خانواده های تحت پوشش
 9. انجام مشاوره حقوقی و تحصیلی در حدامکان

ماده ۹– طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که دراساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و بانظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجراء درخواهدآمد

فصل دوم – ارکان

ماده ۱۰– ارکان بنیاد عبارتنداز:
الف – مجمع عمومی هیئت امناء
ب – هیئت مدیره
ج – بازرسان

الف : مجمع عمومی هیئت امناء

ماده ۱۱– مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد ۱۲ نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره – فعالیت هیئت امناء مدیره و بازرسین افتخاری خواهدبود.
ماده ۱۲– هر یک از اعضای هیئت امناء باید در هنگام حیات خود یک نفر را که دارای صلاحیت اخلاقی باشد برای جانشینی خودمعرفی نمایدکه بعدازفوت یا استعفای وی بعنوان عضوهیئت امناء انجام وظیفه نماید.عضومذکوربایدموردقبول حداقل ۴/۳ اعضای هیئت امناء برگزیده میشود باید جانشین خود را معرفی نماید بطوریکه تکالیف و وظایف محوله دراین اساسنامه بدون وقفه انجام پذیرباشد.
ماده ۱۳– چنانچه هریک ازاعضاء هیئت امناء درزمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یاادامه همکاری بهرصورت خودداری نماید . هیئت امناء شخص واجد و مورداعتماد خود را از میان داوطلبان و بارای موافق ۴/۳ اعضاء انتخاب نموده و بعنوان عضو هیئت امنائ بجانشینی شخص مذکور خواهدپذیرفت.
تبصره : چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء هیئت امناء ازنظر مراجع قانونی ساقط گردد وزارت کشور بانظرنماینده ولی فقیه نسبت به انتصاب افراد شایسته بعنوان اعضاء امناء ویاانحلال اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۴– مجمع عمومی عادی سالی یک بار در شهریورماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضورنصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هرموضوعی نیز رای موافق اکثریت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضرضرورت دارد.درصورتیکه دردعوت نخست، اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و باهرتعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده درهر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا ۳/۱ نفراعضای هیئت امناء تشکیل گردد.
ماده ۱۵– وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از :

 1. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
 2. استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
 3. تعیین خط مشی کلی
 4. بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره
 5. تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده ۱۲
 6. تصویب ترازنامه و بودجه
 7. تعیین روزنامه کثرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های

ماده ۱۶– مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیرتشکیل خواهدشد:

 1. با درخواست هیئت مدیره یا بازرس (یا بازرسان)
 2. با درخواست یک سوم ازاعضاء هیئت امناء
  تبصره ۱:دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ازدوهفته قبل ازتشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهدرسید.
  تبصره ۲ : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عادی را خواهد داشت.
  تبصره ۳: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل ۳/۲ آراء موافق ازتعدادحاضردرجلسه معتبر خواهدبود.

ماده ۱۷– وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 1. تصویب تغییرات درمفاد اساسنامه .
 2. بررسی و تصویب انحلال
 3. عزل هیئت مدیره

ماده ۱۸– مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب ازیک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود.
تبصره۱:اعضای هیئت رئیسه بااعلام و قبولی نامزدی خوددرمجمع انتخاب خواهدشد.
تبصره۲:اعضای هیئت رئیسه نبایدازبین کاندیداهای مدیره وبازرسان باشند.

ب:هیئت مدیره

ماده۱۹– بنیاددارای هیئت مدیره ای مرکب از۵ نفرعضو اصلی و ۲نفر عضوعلی البدل خواهدبود.
تبصره ۱:جلسات هیئت مدیره با حضوراکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه بااکثریت آراء موافق معتبر خواهدبود.
تبصره۲: شرکت اعضای هیئت مدیره درجلسات آن ضروریست و غیبت هریک ازاعضاء بدون عذرموجه و بدون اطلاع قبلی تاسه جلسه متوالی در حکم استعفای عضوغایب خواهدبود.
ماده ۲۰– درصورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط ازهریک ازاعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره بجای عضواصلی انجام وظیفه خواهدنمود.
ماده ۲۱– هیئت مدیره علاوه برجلساتی که بطورمرتب و حداقل هریکماه یکبارتشکیل خواهدداد بنا به ضرورت بادعوت کتبی یا تلفنی رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهدداد.
فاصله بین ارسال دعوتنامه ویاتلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهدبود.
ماده ۲۲– اعضاء هیئت مدیره حداکثرتایکهفته بعدازانتخاب شدن تشکیل جلسه داده و ازبین خودیک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفرخزانه دار انتخاب خواهندنمود.
حدود اختیارات آنها راآئین نامه مشخص می نماید.
ماده ۲۳– هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهندشد.انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر دوماه قبل ازپایان تصدی خود،ازمجمع عمومی بمنظورانتخابات هیئت مدیره جدید دعوت نماید.
هیئت مدیره حداقل یک هفته قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهدنمود.
ماده ۲۴– هیئت مدیره نماینده قانونی بنیادبوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حسابهای بنیاد ، پرداخت و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات ، مجامع عمومی ، افتتاح حساب دربانکهاانجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی درکلیه مراحل قانونی درمحاکم تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و درصورت اقتضا ، تفویض و واگذاری تمام یاقسمتی ازاختیارات خودبه هرشخص دیگراعم ازحقوقی یا حقیقی با حق توکیل بطورکلی هیئت مدیره میتواند هراقدام و معامله ای راکه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام بنیاد انجام دهد.
تبصره ۱:کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآورباامضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و بامهر معتبرخواهدبود.
تبصره ۲: جزدرباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنهادرصلاحیت خاص مجامع عمومی است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره اموررا مشروط بررعایت حدود اهداف بنیاد دارا می باشد.
تبصره ۳:هیئت مدیره میتواند ازبین خودیاخارج یک نفر شخص حقیقی رابه مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید.مدیرعامل در حدود اختیاراتی که ازطرف هیات مدیره به وی تفویض می گرددنماینده موسسه محسوب شده از طرف موسسه حق امضاء رادارد.
تبصره ۴: اگرمدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل اوازمدت عضویتش درهیئت مدیره بیشترنخواهدبود.

ج: بازرسان

ماده ۲۵– مجمع عمومی عادی یک نفر رابعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.
تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده۲۶– وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیراست :

 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
 2. مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم ازمالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای مجمع عمومی
 3. گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره ازمفاداساسنامه به مجمع عمومی
  تبصره : بازرس میتواند بدون داشتن حق رای درجلسات هیئت مدیره شرکت کند.

ماده ۲۷– کلیه اسنادومدارک بنیاداعم ازمالی و غیرمالی درهرزمان بدون قیدوشرط بوسیله هیئت مدیره بنیاد باید جهت بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.

فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه

ماده ۲۸– بودجه : بنیاد ازطریق جمع آوری هدایا، اعانات ، قبول وصیت و وقف تامین میشود.
ماده ۲۹– درآمدو هزینه های بنیاددردفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن درپایان هرسال مالی به نیروی انتظامی ذیربط ارائه خواهدشد.
تبصره ۱ – کلیه وجوه مازاد برهزینه های بنیاد درحساب مخصوصی بنام بنیاد نزد یکی ازبانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهدشد.
تبصره ۲- سال مالی بنیاد منطبق به سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود.
ماده ۳۰– آئین نامه اجرائی این اساسنامه بعدازتصویب هیئت مدیره و تایید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳۱– کلیه مدارک ، پرونده ها ، نوشتجات ، در دفترمرکزی بنیاد نگهداری میشود مکاتبات رسمی بنیاد به امضاء رئیس هیئت مدیره و درغیاب اونایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و مهر بنیاد خواهد بود.
تبصره : مصوبات و صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء ذیربط خواهدرسید.
ماده ۳۲– هرگونه تغییری درمفاد اساسنامه و ارکان موسسه درصورتی معتبراست که به تایید ناحیه انتظامی ذیربط رسیده باشد.
ماده ۳۳– محل موسسه و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن بایدبه اطلاع ناحیه انتظامی ذیربط برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبرنخواهد بود.
ماده ۳۴– بنیاد دارای مهرو یاآرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز ناحیه انتظامی ذیربط تهیه خواهدشد.
تبصره : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم بنیاد مسئولیت قانونی دارند.
ماده ۳۵– انحلال : درصورت انحلال بنیاد مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهدبود پس ازاداء دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از موسسات غیرانتفاعی داخل کشور با نظرولی فقیه یا نماینده ایشان و موافقت وزارت کشور و با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام نماید.
هیئت مذکورموظف است یک نسخه ازشرح کامل اموال و املاک واگذارشده را به نیروی انتظامی ذیربط ارسال دارد .
ماده ۳۶– انتشار هرگونه مطبوعه ای بعداز کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام میشود.
ماده ۳۷– این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۷ ماده و ۱۸ تبصره در نشست مورخ ۲۱/۶/۸۹ هیئت موسس به تصویب رسید