اخبار

اهداء بن کارت معیشتی جهت خرید از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
اخبار

اهدای کارت خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

اهدای کارت خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش توسط خیریه، یک روش موثر برای حمایت از نیازمندان و همچنین ترویج فعالیت‌های اجتماعی است این بن‌های کارت معیشتی به صورت الکترونیکی